• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam834
Toplam Ziyaret5165494
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları


DÜNDEN BUGÜNE

İHTİSAS EĞİTİMİ

 

Kadir DİNÇ

DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü

 

Diyanet İşleri Başkanlığımız, yürüttüğü din hizmetlerinin daha etkin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek güncellikte olabilmesi için personelinin bilgilerini yenileme ve becerilerini geliştirme çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi de Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde yürütülen hizmet içi eğitim ihtisas kursudur.

İhtisas kursunun amacı, görevlilerimizin daha iyi yetişmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak, üst görevlere hazırlamak ve dinî kaynaklara birebir başvurma yeteneklerini kazandırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde 20 Ocak 1976 tarihinde ilk kurs açılmış, hazırlık bölümü ile sarf ve nahiv derslerine ihtiyaç duyulmaksızın doğrudan Arapça kaynakları çözümlemeye dayalı bir program uygulanmaya başlanmış, eğitim süresi de iki yıl olarak planlanmıştır.

1976-1989 yılları arasında ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda program değişiklikleri yapılmış, 1988 yılında ihtiyaca binaen Arapça hazırlık eğitimi ile sarf ve nahiv dersleri programa ilave edilmiştir. Buna bağlı olarak programın süresinde 24 ay ile 30 ay gibi güncellemeler olmuştur. Aradan geçen 13 senenin sonunda, 1989 yılında Konya Selçuk Eğitim Merkezinin açılmasıyla ihtisas programı uygulayan merkez sayısı ikiye çıkmıştır.

1999 yılında Başkanlık yetkilileri ile ilk defa eğitim merkezlerinden temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kurulmuş, program “Hazırlık Bölümü” ve “İhtisas Bölümü” olmak üzere yeniden yapılandırılmış, hazırlanan program 15 Ekim 1999 tarih ve 564 sayılı Başkanlık Onayı ile uygulamaya konulmuştur. Bu programla ihtisas kursunun süresi üçer aylık dönemlerle 9 ay hazırlık, 18 ay ihtisas olacak şekilde toplam 27 ay olarak belirlenmiştir.

2000’li yıllara gelindiğinde ise ihtisas kursu düzenlenen eğitim merkezleri, ihtisas programları, programın amaçları, ihtisas kurslarının yasal altyapısı ve ihtisas merkezlerinin statüsü gibi hususlarda önemli gelişmeler yaşanmıştır. 23.02.2000 tarihinde Erzurum, 30.10.2000 tarihinde Trabzon, 07.10.2002 tarihinde Kayseri, 19.10.2009 tarihinde ise Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezinde ihtisas kursu düzenlenmeye başlanmıştır.

2007 yılına gelindiğinde ihtisas programında alan, dönem, kredi ve muhteva itibarıyla detaylı bir değişiklik yürürlüğe konmuştur. Bu programla kurs süresi 9 ay Arapça hazırlık ve 18 ay ihtisas olmak üzere tatil dönemleri hariç 27 ay olarak belirlenmiştir.

2010 yılında 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da 6002 sayılı Kanunla yapılan yeni düzenlemeyle ihtisas eğitiminin yasal altyapısı sağlamlaştırılmıştır. Bu yasal düzenlemeyle taşra teşkilatında doğrudan Başkanlığa bağlı dini yüksek ihtisas merkezi müdürlükleri kurulması karara bağlanmış, dini yüksek ihtisas merkezlerinin iş ve işlemlerini takip etmek ve ihtisas eğitimlerini planlamak üzere Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanlığı ihdas edilmiş, ihtisas kurslarının amacı da “en az lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması” olarak yenilenmiştir.

Yeni duruma uyum kapsamında Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bir dizi planlı çalışma yapılmış, dini yüksek ihtisas merkezlerindeki eğitim yapısının nasıl olacağı, hangi tür kursların düzenleneceği, kursların süresi, kimlerin katılacağı, mezunlarının hangi kadrolarda istihdam edileceği ve merkezlerin nerelerde kurulacağı, Başkanlığın nitelikli personel ihtiyacı ve bu ihtiyacın dini yüksek ihtisas merkezinde karşılanma süreci gibi konular merkez, taşra ve üniversitelerden alan uzmanlarının da katılımıyla geniş çaplı çalıştaylarda değerlendirilmiştir.

2011 yılından itibaren hizmet içi eğitim merkezi statüsünde olup ihtisas kursu düzenlenen İstanbul Haseki, Konya Selçuk, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen, Kayseri, Trabzon ve Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezleri, Dini Yüksek İhtisas Merkezlerine dönüştürülmüştür.

Kurumun ihtiyaçları, bölgesel konum, fakülte mezunu personel dağılımındaki yoğunluk durumuna göre 2014-2017 yılları arasında yapılan çalışmalarla İzmir, Diyarbakır, Kocaeli ve Ankara illerinde Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin açılmasıyla sayı 10’a çıkmış, 2021 yılında Denizli ve Gaziantep H. Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin kurulmasıyla da Başkanlığımız 12 dini yüksek ihtisas merkezine kavuşmuştur.

İhtisas kurslarında uygulanan eğitim programları 45 yıllık zaman içerisinde personel yeterlikleri, kurumsal ihtiyaçlar ve toplumun din hizmetleri alanındaki beklentileri dikkate alınarak kuruluşundan bugüne kadar sürekli güncellenmiştir. Bu güncelleme çalışmaları daha çok ders, kitap, kredi ve süre bazlı olsa da aslında kurucu felsefede büyük değişiklik olmamıştır.

Yürürlükte olan ihtisas eğitimine lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu personelimiz arasından yapılan sınavlarla kursiyer alınmakta, hazırlık bölümünde 12 ay 1440 saat süreyle Arapça dil eğitimi yapılmakta, ihtisas kısmında da 21 ay 2520 saat süreyle; Kur’an-ı Kerim, kelam, tefsir, hadis, fıkıh, mezhepler tarihi, tasavvuf, İslam düşünce tarihi ve dinler tarihi alanlarında eğitim verilmekte, hazırlık ve ihtisasta toplam 33 ay 3960 saat süreli ders işlenmektedir.

Bugüne kadar ihtisas kurslarından toplam 3568 personelimiz mezun olmuştur. Başkanlığımızın başta vaiz, eğitim görevlisi ve müftü kadroları olmak üzere merkez teşkilatında üst düzey kadrolarda görev yapan personelimizin büyük bir kısmı ihtisas merkezlerimizden mezun olmuştur. Bu yönüyle ihtisas merkezlerimiz Başkanlığımızın bir anlamda kurmay kadrosunu yetiştiren merkezler olarak değerlendirilebilir. Başkanlığımızın kadın personel istihdamındaki artışla birlikte ihtisas merkezlerimize kadın personelimiz de alınmaya başlamış, şimdiye kadar 127 kadın görevlimiz mezun olmuş, 101 kadın kursiyerimiz de hâlen eğitimlerine devam etmektedir.

İhtisas merkezleri ve mezunlarımızın yeterlilik seviyesi eğitici kadromuzun niteliğiyle doğru orantılıdır. Eğitim merkezlerimizin eğitici kadrosunda görev alabilmek için açılan sınavlara ihtisas kursu mezunu ya da doktorayı bitiren personelimiz müracaat edebilmektedir. İhtisası bitirmeden sadece doktora yeterliliği ile eğitim merkezi eğitici kadrosunda başarılı bir hizmet verebilmek fiilen mümkün görünmemektedir. Eğitim görevliliği ile mukayese edildiğinde şartları daha elverişli bulunan Başkanlığımızın farklı unvanlarında görev almayıp eğitim görevliliği gibi aşk, verimlilik, süreklilik ve fedakârlık gerektiren bir sahada görev yapan eğitim görevlilerimizin kalıcılığını sağlamak için kurumsal imkânlar çerçevesinde yeterli olmasa da birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

Kuruluşundan bugüne kadar ihtisas eğitiminde yapılan bütün bu çalışmalar, atılan bütün adımlar Başkanlığımız yöneticilerinin nitelikli personel arayışının bir sonucu olarak görülmelidir. Başkanlığımız personeli imam hatip lisesi ve ilahiyat/İslami ilimler fakültesi mezunlarından sınavla ve mevcudun en iyilerinden seçilmekle birlikte ortaya çıkan sonuç ihtisasların kuruluş amacının hâlâ güncelliğini muhafaza ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla lise ve lisans eğitiminin kazanım ve yeterlilik düzeyi doğrudan Başkanlığımızın hizmet kalitesini etkilemektedir. Çeşitli platformlarda Başkanlığımızın insan gücünü yetiştiren eğitim kurumlarının yöneticileriyle yapılan toplantılarda buna dair talep ve beklentilerimiz sık sık ifade edilmektedir.

Nitekim öteden beri devam eden bütün bu arayış ve çabaların neticesinde artık bir Diyanet Akademisi kurulması yönünde fikirler olgunlaşmış, yasa taslağı hazırlıkları tamamlanmıştır.

Elbette değişmeyen tek hakikat din ve dinin kaynaklarıdır. Ancak bu hakikati günümüze aktaracak dil ve yöntem arayışı, değişen dünya ve çeşitlenen talepler doğrultusunda her geçen gün eksikliğini daha da hissettirmektedir. Tek bir sorun için belirlenen yöntem günümüzün çok çeşitli ve karmaşık sorunlarını çözüp hizmete yansıtmada yetersiz kalmaktadır.

Akademi Kanun Taslağı’nın yasalaşmasıyla birlikte alt mevzuatın hazırlanması aşamasında kurucu ilkeler ile amaç ve hedeflerin kurumsal, toplumsal ve güncel ihtiyaçlar düzleminde yeniden belirlenmesi, ihtisas ve yüksek ihtisasın kademelendirilmesi, hizmet içi eğitimin istihdam, kalite ve yeterlilik hedefiyle yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

Kurulacak Diyanet Akademisinin daha çok meslekî bir akademi olması yönüyle Başkanlığımız din hizmetleri sınıfında istihdam edilecek personelin meslekî bilgi ve beceriyi donanmış, hedeflenen yeterliliği kazanmış, sosyal iletişim becerileri gelişmiş ve kurumsal aidiyet bilinci yükselmiş bir biçimde yetiştirilmesinde önemli bir görev üstlenecektir.

Dergi: Diyanet Aylık Dergi | Yayın Tarihi: Mart 2021 | Yazar: Kadir DİNÇ
0 Yorum - Yorum Yaz

Diyanet Akademisi Kanunu    11.10.2022

24 Mart 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31788

KANUN

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 375 SAYILI

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7383                                                                                                         Kabul Tarihi: 16/3/2022

MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

1) Kur’an-ı Kerim’in usulüne uygun olarak okunmasına, anlaşılmasına, İslami ilimlerin öğrenilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmek ve hafızlık yapmak isteyenler için Kur’an kursları ile Kur’an eğitim merkezleri açmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek, bu kurs ve merkezlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

2) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak kurs ve Kur’an eğitim merkezlerinde uygulanacak eğitim programları ve materyalleri geliştirmek; alan araştırmaları, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

3) Açılan kurs ve merkezlerde okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak ve bunları yönetmek.

4) Bu kurs ve merkezler ile yurt ve pansiyonların iaşe ve ibate ihtiyaçları ile diğer harcamalarına ilişkin bütçelerini, mali yıl itibarıyla düzenlemek; yurt ve pansiyonların her türlü alım-satım işlemlerini yürütmek.”

MADDE 2- 633 sayılı Kanuna 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Diyanet Akademisi:

MADDE 7/A- Diyanet Akademisi dinî yüksek ihtisas merkezleri, dinî ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşur.

Diyanet Akademisi doğrudan Başkana bağlı olarak, Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait unvanlarla ihdas edilen pozisyonlarına atanacak aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütür; Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma ve yayın yapar; konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dinî, ilmî, sosyal ve kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenler ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Diyanet Akademisi; Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, lisans düzeyinde dinî eğitim veren yükseköğretim kurumları ve müftülükler ile görevinin gerektirdiği diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kurullarla iş birliği ve ortak çalışma yapabilir, mesleki ve bilimsel ilişkiler kurabilir, araştırmalarda bulunabilir, eğitim programları uygulayabilir, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilir.

Diyanet Akademisinde ders vermek, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde görev almak üzere, dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olup dinî yüksek ihtisas merkezinde eğitimini tamamlamış veya ilahiyat alanında doktora yapmış olanlar arasından; dinî musiki, kıraat gibi özel yetenek gerektiren konularda ise dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olanlar arasından Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olanlar Diyanet Akademisinde eğitim görevlisi kadrolarına atanabilir. Ayrıca Diyanet Akademisinde eğitim görevlisi kadrolarının yüzde onuna kadar, dinî yüksek öğrenim dışında lisans mezunu olup yüksek lisans çalışmasını tamamlayanlar arasından Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olanlar eğitim görevlisi kadrolarına atanabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3- 633 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkanlığın taşra teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri ile doğrudan Başkanlığa bağlı Kur’an eğitim merkezleri, dinî yüksek ihtisas merkezleri, dinî ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşur.”

“Kurs, staj, rotasyon, hizmet içi eğitim, terfi ve performans ölçütlerine ilişkin usul ve esaslar ile Kur’an eğitim merkezleri, dinî yüksek ihtisas merkezleri, dinî ihtisas merkezleri, eğitim merkezleri, Kur’an kursları, yurt ve pansiyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 4- 633 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına “başkan yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet Akademisi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- 633 sayılı Kanunun 10/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli personel istihdamı:

MADDE 10/A- Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait unvanlarla ihdas edilmiş pozisyonlarında, bu maddede öngörülen esaslarla 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli personel istihdam edilebilir.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar yanında Başkanlık mevzuatı ile belirlenen özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla atama yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Başkanlık tarafından Diyanet Akademisine giriş için yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre aday din görevlisi belirlenir.

Başkanlık tarafından belirlenen aday din görevlileri, Diyanet Akademisinde mesleki eğitime alınır. Aday din görevlilerinden mesleki eğitim alanı müezzin-kayyım olanlara (5.000), imam-hatip ve Kur’an kursu öğreticisi olanlara (6.000), vaiz olanlara (7.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın, her ay harçlık ödenir. Aday din görevlilerinin eğitim dönemindeki iaşe ve ibateleri, sağlık giderleri ve yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları Başkanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Aday din görevlilerinden yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, adaylıkla ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.

Aday din görevlileri, mesleki eğitim sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden Başkanlık bütçesinden ödenir. Bu kişilerin, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendine göre tespit edilecek eş ve çocukları ile ana ve babaları da bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla genel sağlık sigortasından yararlandırılır.

Diyanet Akademisi eğitim süresi; adayların eğitim durumu, atanacakları pozisyon ve Akademiye Giriş Sınavındaki başarı durumu dikkate alınarak altı ay ile üç yıl arasında belirlenir.

Belirlenen program süresi içerisinde eğitimleri ve sınavları başarıyla tamamlayamayan, alım şartlarını kaybeden veya bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılan aday din görevlileri ile atanacakları kadro için aranan şartlar bakımından mesleğe uygun olmadıklarına Başkanlıkça karar verilen aday din görevlilerinin ilişikleri kesilir.

Eğitim programları ile sınavları başarıyla tamamlayan aday din görevlileri, eğitimlerine uygun pozisyonlara atanır. Yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz.

Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin eşi bu personele tabidir. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında aday memur hükümleri uygulanmaz.

Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananların, aday din görevlisi olarak geçirdiği süreler ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edildikleri süreler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına, göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanırlar ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu madde kapsamında kadrolara atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı kadrolar, atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilerek genel kadro ve usulü hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli memur kadrolarına ilişkin cetvelin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş ve kadroya atanan sözleşmeli personelin pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar, atama tarihlerinden itibaren iki ay içinde Cumhurbaşkanlığına ve Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

Mesleki eğitim görerek ataması yapılanlar, mesleki eğitim süresi kadar mecburi hizmetle yükümlüdür. Sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere, mesleki eğitimini tamamlamadan eğitimden çekilenler ile Başkanlıkça adaylığına son verilenler, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak geri ödemek zorundadır. Ataması yapıldıktan sonra sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler, kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı olarak ve ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak ödemek zorundadırlar.

Aday din görevlisi olarak atanacakların başvuruları, Akademiye Giriş Sınavı, aday din görevlilerinin eğitim programları ve süresi, disiplin ve izin işlemleri, ilişik kesilme halleri, sözleşmeli personel pozisyonlarına atanma şartları, sınav ve usulleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 6- 633 sayılı Kanuna 10/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Diyanet Akademisinin eğitim, kurs ve programlarına katılım:

MADDE 10/B- Başkanlık kadro veya pozisyonlarında görev yapan personelden, Başkanlıkça belirlenen esaslara göre uygun görülenler Diyanet Akademisinde hizmet içi eğitim, kurs veya sertifika programlarına; Başkanlık memur kadrolarında bulunan personelden, Din Hizmetleri Sınıfına atanmak için gerekli öğrenim şartını taşıyan ve Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olanlar ise mesleki eğitime, özlük hakları korunarak katılabilir.

Bu madde kapsamında Diyanet Akademisinde mesleki eğitime alınan personel, yıllık izinlerini eğitime ara verilen günlerde kullanır.

Mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, mesleki eğitimlerine uygun Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarına atanabilir.”

MADDE 7- 633 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin başlığında yer alan “, eğitim görevlileri” ibaresi başlık metninden çıkarılmıştır.

MADDE 8- 633 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 7- Diyanet Akademisi dinî yüksek ihtisas merkezi, dinî ihtisas merkezi veya eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, öğretmen ve Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapanlar ile diğer görevlerde bulunanların aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders niteliğinde yönetim görevinden sayılan haller, ders görevi alacakların nitelikleri, 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ders görevi verilmesine dair işlemler ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur.”

MADDE 9- 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 19- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlığa ait pozisyonlarda bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki 10/A maddesine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler hakkında, 10/A maddesinin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta öğretmen kadrolarında bulunanlar ile Başkanlıkta daha önce eğitim görevlisi unvanını ihraz etmiş olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunmaları halinde, Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sınavla Diyanet Akademisinde eğitim görevlisi kadrolarına atanabilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte dinî yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinde eğitime devam edenler, başladıkları eğitim programlarını aynı usul ve esaslar doğrultusunda Diyanet Akademisi bünyesinde tamamlar. Bunlardan eğitimde başarılı olanlar, Diyanet Akademisi eğitim döneminde başarılı olmuş sayılır ve bunların bu madde yürürlüğe girmeden önce sahip oldukları haklar saklı tutulur.

Diyanet Akademisinde uygulanacak eğitim programları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazırlanır.”

MADDE 10- 633 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Cetvelde yer alan “Başkan Yardımcısı” sütununa aşağıdaki satırlar ve “Sürekli Kurullar” sütunundan sonra gelmek üzere aşağıdaki sütun eklenmiştir.

MADDE 11- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) Eki (I) sayılı Cetvelin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendine “Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet Akademisi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

b) Eki (II) sayılı Cetvelin “5-Yargı Kuruluşları Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümünde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü” ibaresi “Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî İhtisas Merkezi Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü, Kur’an Eğitim Merkezi Müdürü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Eki (I) sayılı Cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının (6) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Eki (II) sayılı Cetvelin (4) numaralı sırasına “Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet Akademisi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- Bu Kanunun;

a) 12 nci maddesinin (a) bendi 15/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

23/3/2022

 
0 Yorum - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Saat